برنامه اسکان مجدد در اتحادیه اروپا: آلمان۱۰۲۰۰ پناهجو می پذیرد

برنامه اسکان مجدد در اتحادیه اروپا 05:15 Min. Verfügbar bis 06.05.2023

برنامه اسکان مجدد در اتحادیه اروپا: آلمان۱۰۲۰۰ پناهجو می پذیرد

درچهارچوب یک برنامه اسکان مجدد، آلمان ۱۰۲۰۰ پناهنده می‌پذیرد. بامداد و ایزابل برای شما بیشتر توضیح می دهند.

Stand: 06.05.2018, 15:05