نشست کاتولیک ها در مونستر

نشست کاتولیک ها در مونستر 03:49 Min. Verfügbar bis 11.05.2023

نشست کاتولیک ها در مونستر

کاتولیک های آلمان در بزرگترین نشست خود در شهر مونستر جمع شده اند. تا روز یکشنبه در برنامه های مختلفی در مورد یافتن صلح صحبت می کنند. خیلی از برنامه های آنها هم در مورد پناهجویان و کسانی که به پناهجویان کمک می کنند است. ما هم آنجا رفته بودیم.