الحاق به خانواده سخت ترمی شود

الحاق به خانواده سخت ترمی شود 04:33 Min. Verfügbar bis 22.05.2022

الحاق به خانواده سخت ترمی شود

شرایط برای کسانی که قصد دارند خانواده های خود را از یونان به آلمان بیاورند سخت تر شده است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد توضیح می دهند.

Stand: 22.05.2017, 12:41