الحاق به خانواده سخت ترمی شود

الحاق به خانواده سخت ترمی شود

شرایط برای کسانی که قصد دارند خانواده های خود را از یونان به آلمان بیاورند سخت تر شده است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد توضیح می دهند.

Stand: 22.05.2017, 12:41