اتحاد برای تغییرات در قوانین پناهندگی

اتحاد برای تغییرات در قوانین پناهندگی 08:07 Min. Verfügbar bis 05.08.2024

اتحاد برای تغییرات در قوانین پناهندگی

ائتلاف بزرگ تصمیم دارد تغییراتی در قوانین پناهندگی ایجاد کند. باید قوانینی برای مهاجران متخصص، برای کسانی که پس از یافتن شغل دولدونگ دریافت می کنند و برای بازگرداندن، تصمیم گرفته شوند. اطلاعات بیشتر با برهان عقید و بامداد اسماعیلی.