آیا جاب سنتر مصارف گواهینامه راننده گی را پرداخت میکند؟

آیا جاب سنتر مصارف گواهینامه راننده گی را پرداخت میکند؟ 05:37 Min. Verfügbar bis 26.10.2023

آیا جاب سنتر مصارف گواهینامه راننده گی را پرداخت میکند؟

بسیاری از تازه واردان می خواهند یک گواهینامه رانندگی دریافت کنند، اما هزینه های بالا مانع بین آنهاست. برهان عکید از مرکز کاریابی پرسیده است که آیا ممکن است مرکز کاریابی این هزینه را پرداخت کند؟

Stand: 06.11.2018, 12:07