اولین تجربه ی کارنوال

اولین تجربه ی کارنوال

اولین تجربه ی کارنوال

 جشن کارنوال بزودی شروع می شود. ما می خواهیم پناهجویان را هم با این رسم آشنا کنیم. خبرنگار ما بامداد اسماعیلی با چند پناهجو به یکی از این جشن ها رفته و گزارشی در این مورد تهیه کرده است.

Stand: 19.01.2016, 16:45