#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارید: مخلوط آب گازدار با آب میوه 

#شما چه ویژگی آلمانی‌ دارید: مخلوط آب گازدار با آب میوه 

آلمانی ها چی می نوشند؟ اکثرا آب میوه را با آب گازدار مخلوط می کنند. شما چه ویژگی آلمانی می شناسید؟