آیا برای پناهجویانی که در ترکیه هستند راهی برای ورود به اروپا وجود دارد؟

آیا برای پناهجویانی که در ترکیه هستند راهی برای ورود به اروپا وجود دارد؟

بن بست ترکیه. آیا برای پناهجویانی که در ترکیه هستند راهی برای ورود به اروپا وجود دارد؟ همکاران ما بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی پاسخ این سوال را به شما میدهند